Polityka prywatności, RODO

Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

w związku ze zmianami przepisów o ochronie danych osobowych, tj. w związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), pragniemy przekazać Panu/Pani informacje na temat przetwarzanych przez nas Pana/Pani danych osobowych (tzw. obowiązek informacyjny), zgodnie z obowiązkami, jakie nakładają na nas nowe przepisy.

Informujemy, że:

[Administrator, inspektor ochrony danych, dane kontaktowe]

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naukowa Fundacja Polpharmy z siedzibą przy ulicy Bobrowieckiej 6 w Warszawie (00-728), wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy pod nr KRS 0000092523, NIP: 5921992967, REGON: 192665609,, opłacony w całości („Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej.

3. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 1

 

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

(a) wykonywania zawartej przez Pana/Panią i Administratora umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy;

(b) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń;

(c) każdorazowo określonym w zapytaniu o zgodę (np. rozpowszechnianie Pana/Pani wizerunku w celach reklamowych Administratora) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Pani zgody.

5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy Panem/Panią a Administratorem jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania takiej umowy (nie podanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy Panem/Panią a Administratorem). Podanie pozostałych danych, na podstawie zapytania o zgodę, jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia bądź wykonywania umowy.

6. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

 

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

7. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: podmiotom z Grupy Kapitałowej Polpharma (w tym Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie), pracownikom, współpracownikom i klientom Administratora, kurierom, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, sportowe, medyczne, ubezpieczeniowe, ochroniarskie, bankom. podmiotom wykonującym fotografie i materiały filmowe, agencjom marketingowym i graficznym, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom zarządzającym portalami społecznościowymi, użytkownikom sieci Internet

8. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Instytutowi Medycyny Pracy, sądom, komornikom, Policji.

9. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

 

[Okres przechowywania danych osobowych]

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 4) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

11. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego czy prawa ubezpieczeń społecznych) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

 

[Prawa]

12. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

13. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.

14. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

15. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

16. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2 i 3).

 

Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.