Polityki Firmy

Kierunki naszej działalności wyznaczają przyjęte przez zarząd polityki i deklaracje.

Baner

Polityka Jakości

Myśląc o biznesie, myślimy o jakości

 

 • Jakość naszych produktów i bezpieczeństwo pacjentów stawiamy na pierwszym miejscu.
 • Zapewniamy jakość produktu na każdym etapie jego rozwoju, produkcji, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży.
 • Oczekiwania pacjentów i naszych klientów są dla nas priorytetem oraz inspiracją do rozwoju.
 • Dążymy do spełniania najwyższych standardów jakości, stosując nowoczesne technologie i wdrażając System Zarządzania Jakością Polpharmy.
 • Ciągłe doskonalenie w zakresie jakości i efektywności stanowi gwarancję rozwoju firmy oraz ważne źródło naszej przewagi konkurencyjnej.

Polityka Społecznej Odpowiedzialności

Polpharma uznaje zasady zrównoważonego rozwoju za podstawę swojej działalności biznesowej i integralną część strategii zarządzania w firmie. Deklarujemy, że w procesie rozwoju firmy wszystkie nasze działania będą uwzględniać zachowanie równowagi środowiska naturalnego oraz harmonii społecznej. W ramach swojej działalności firma dobrowolnie podejmuje starania na rzecz lepszego społeczeństwa i zachowania równowagi oraz ochrony środowiska.

Polpharma postępuje w sposób etyczny i odpowiedzialny względem wszystkich grup społecznych, na które oddziałuje poprzez swoją działalność. Uznajemy za priorytetowe poszukiwanie synergii i równowagi pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania naszej firmy.

W ramach dążenia do zrównoważonego rozwoju podejmujemy działania w zakresie:

 • ochrony środowiska
 • budowania lepszego społeczeństwa, walki z ubóstwem i nierównością społeczną
 • współpracy z interesariuszami

W zakresie ładu korporacyjnego – Polpharma w taki sposób określa systemy i procedury podejmowania decyzji w organizacji, aby zagwarantować ich zgodność z prawem i transparentność. Działamy w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem skodyfikowanych zasad etycznych.

Prowadzimy długofalowy dialog z interesariuszami, aby rozpoznawać i reagować na ich potrzeby i oczekiwania.

Polityka bezpieczeństwa pracy i zatrudnienia gwarantuje pracownikom wszystkie niezbywalne prawa, które im przysługują. Szczególną wagę firma przykłada do relacji z pracownikami oraz z partnerami biznesowymi świadczącymi prace na jej rzecz. Prowadzimy rygorystyczną politykę zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy, monitorując warunki pracy i w odpowiedni sposób dostosowując je do zmieniających się potrzeb pracowników. Polityka zatrudnienia i rozwoju pracowników zapewnia wszystkim równe szanse rozwoju i kariery zawodowej, a także opiekę socjalną dla potrzebujących. Firma prowadzi dialog z pracownikami z wykorzystaniem odpowiednich instytucji oraz metod badania opinii przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i ochrony.

Polityka Ochrony Środowiska oraz Polityka Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego są podstawą podejmowanych decyzji w zakresie produkcji i wytwarzania. Polpharma stara się ograniczać wpływ swojej działalności na ludzi, środowisko naturalne i klimat, a także zapobiegać zanieczyszczeniom i zapewniać bezpieczeństwo swojemu otoczeniu i interesariuszom.

Podstawą dla działań rynkowych jest dla Polpharmy przyjęty Kodeks Etyki Marketingowej, definiujący uczciwe praktyki rynkowe, w tym zwłaszcza zapobieganie i zwalczanie nieetycznych działań handlowych oraz odpowiedzialne zaangażowanie w życie publiczne. Promujemy i wspieramy zasady uczciwej konkurencji oraz poszanowanie praw własności. Wspieramy odpowiedzialność społeczną w ramach współpracy z naszymi dostawcami i kontrahentami.

Bezpieczeństwo stosowania wytwarzanych przez Polpharmę produktów jest nadrzędną zasadą naszej działalności i podstawowym elementem w systemie Polityki Jakości.

Zapewniamy odbiorcom bezpieczne produkty oraz rzetelną i przejrzystą informację o nich. Prowadzimy stały nadzór nad jakością produktów, również gdy opuszczają nasz zakład produkcyjny i trafiają do obrotu, do tego celu służy odpowiednie zarządzanie reklamacjami i monitoring działań niepożądanych. Nasza odpowiedzialna komunikacja marketingowa ma na celu pomaganie lekarzom, farmaceutom i pacjentom w wyborze optymalnego sposobu leczenia. Prowadzimy działania edukacyjne skierowane do różnych grup interesariuszy, odpowiadając na ich potrzeby i oczekiwania.

Polpharma, rozumiejąc cywilizacyjne potrzeby Polski i polskiego społeczeństwa, aktywnie wspiera rozwój polskiej nauki w zakresie farmacji i medycyny.

Powołana przez firmę Naukowa Fundacja Polpharmy finansuje projekty badawcze oraz wspiera młodych polskich naukowców. Inicjujemy i samodzielnie realizujemy programy edukacyjne dla studentów, we współpracy z uczelniami wyższymi i studenckimi kołami naukowymi.

Polpharma angażuje się w działania społeczne i relacje z organizacjami działającymi w zakresie rozwoju społecznego, wyrównywania szans oraz pomocy charytatywnej. Realizując projekty samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami, przyczyniamy się do poprawy jakości życia i rozwoju społeczności lokalnej, w której działamy.

Nadzór nad całościową realizacją polityki społecznej odpowiedzialności sprawuje Zarząd firmy. Planowaniem i nadzorowaniem poszczególnych działań wchodzących w skład polityki zajmują się odpowiednie komórki organizacyjne Polpharmy, stosownie do swoich zakresów działania i odpowiedzialności.

Polityka ochrony środowiska Grupy Polpharma

Jako producent leków i substancji farmaceutycznych prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny. Jesteśmy świadomi globalnych wyzwań środowiskowych i klimatycznych oraz ich wpływu na zdrowie ludzi, które jest najważniejszą wartością dla naszej firmy. Dlatego dbamy o równowagę między ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania Grupy Polpharma. Podejmujemy działania, minimalizujące nasz wpływ na środowisko i klimat, aby docelowo był on neutralny, zarówno w zakresie bezpośredniego wpływu procesów produkcyjnych, jak i pośredniego wpływu w łańcuchu wartości.

Kluczowe kierunki naszych działań, które odpowiadają na zdefiniowane przez nas szanse i ryzyka, to:

 • Efektywne gospodarowanie energią, wykorzystywanie czystych i odnawialnych źródeł energii, dążenie do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych oraz podejmowanie działań kompensujących, tak aby docelowo osiągnąć neutralność klimatyczną.
 • Projektowanie produktów i procesów w sposób ograniczający ich wpływ na środowisko i bioróżnorodność w całym łańcuchu wartości; opracowywanie, doskonalenie i wdrażanie innowacyjnych, zielonych technologii i procesów oraz stosowanie zasad zielonej chemii.
 • Minimalizowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wód, w tym emisji substancji aktywnych w prowadzonych procesach produkcyjnych i pomocniczych.
 • Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych poprzez stosowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego, m.in. zmniejszanie zużycia surowców, minimalizowanie wytwarzania odpadów, stosowanie surowców z recyklingu lub nadających się do ponownego wykorzystania.
 • Minimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko poprzez racjonalny dobór środków transportu o jak najmniejszym śladzie węglowym oraz optymalizację procesów logistycznych.
 • Tworzenie zielonego miejsca pracy, w tym stosowanie zasad zielonego biura, zielonych wydarzeń, promowanie ekologicznych dojazdów do pracy i podróży służbowych, rozszerzanie cyfryzacji procesów.
 • Budowanie zrównoważonego łańcucha dostaw poprzez wymaganie od dostawców przestrzegania określonych standardów środowiskowych i wspieranie ich w zmniejszaniu wpływu na środowisko i klimat.
 • Dokonywanie świadomych wyborów zakupowych z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych.
 • Prowadzenie odpowiedzialnego marketingu i edukacji interesariuszy, aby zapewnić odpowiednie korzystanie z produktów oraz ich właściwe unieszkodliwienie w celu minimalizacji przedostawania się substancji farmaceutycznych z leków do środowiska naturalnego.
 • Zachęcanie interesariuszy do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i wspieranie ich realizacji.

System zarządzania środowiskowego reguluje kwestie środowiskowe działalności Grupy Polpharma.
Polityka ochrony środowiska i inne dokumenty są jego elementem. Wszyscy nasi pracownicy są odpowiedzialni za ich respektowanie i realizację. Kadra zarządzająca, w tym Zarząd, sprawuje nadzór nad ich stosowaniem.

Przestrzegamy wymagań prawnych oraz norm systemu zarządzania środowiskowego. Zapobiegamy awariom, a w razie ich wystąpienia – podejmujemy natychmiastową interwencję.

Stale mierzymy i analizujemy nasze oddziaływanie na środowisko. Stawiamy sobie cele środowiskowe. Prowadzimy długofalowy dialog z interesariuszami. Edukujemy, angażujemy i nagradzamy naszych pracowników za włączanie się w poprawę procesów. Jednocześnie ciągle doskonalimy nasz system zarządzania środowiskowego i stosowane rozwiązania. Cyklicznie raportujemy nasz wpływ i postępy w realizacji
celów środowiskowych w raportach dostępnych publicznie

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia pracowników Grupy Polpharma

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy są jednym z kluczowych elementów strategii biznesowej Grupy Polpharma i stanowią podstawę kształtowania odpowiedzialnych relacji z pracownikami i innymi interesariuszami. Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w miejscu wykonywania pracy, w tym także pracy zdalnej. Budujemy kulturę bezpieczeństwa pracy i podnosimy standardy w tej dziedzinie również w ramach łańcucha wartości, w szczególności wśród wykonawców i podwykonawców pracujących bezpośrednio pod naszym nadzorem.

Zobowiązania, które podejmujemy w celu efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykami i szansami w tym obszarze to:

 • Przestrzeganie wymagań prawnych i innych wymagań odnoszących się do zagadnień BHP oraz stałe podnoszenie standardów.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy, uwzględniających wykorzystywanie współczesnych osiągnięć nauki i techniki.
 • Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania BHP, a tym samym poprawa wyników bezpieczeństwa pracy.
 • Stałe analizowanie procesów w firmie w celu eliminowania i ograniczania zagrożeń w miejscu pracy.
 • Regularne analizowanie procesów biznesowych w celu uwzględniania ryzyk i szans dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dla systemu zarządzania BHP.
 • Włączanie kwestii bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w planowanie procesów produkcyjnych i innych aktywności biznesowych.
 • Zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą.
 • Stosowanie środków kontroli ryzyka zgodnie z ich hierarchią, w szczególności dawanie pierwszeństwa ochronom zbiorowym przed indywidualnymi.
 • Podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, stałe umacnianie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej.
 • Promowanie proaktywnych postaw wśród pracowników i innych interesariuszy w celu zwiększania ich zaangażowania w proces dbałości o bezpieczeństwo i profilaktykę zdrowotną.

Strategiczne znaczenie dla poprawy poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zdrowia pracowników ma zarówno zaangażowanie najwyższego kierownictwa w ten proces, jak i skuteczna współpraca z pracownikami na różnych szczeblach. Angażowanie pracowników i ich przedstawicieli w proces zarządzania BHP obejmuje konsultacje, współudział w podejmowaniu decyzji i współodpowiedzialność za budowanie kultury bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Adekwatnie do tego rozwijamy nasz system zarządzania BHP, zapewniając odpowiednie zasoby i środki do jego ciągłego doskonalenia oraz cyklicznie raportujemy osiągane wyniki w publicznie dostępnych raportach.

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie
Mężczyzna trzymający na rękach dziewczynkę która nasypuje ziarna do karmnika

Odpowiedzialność społeczna

Funkcjonujemy na rynku od ponad 85 lat i przestrzegaliśmy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, gdy jeszcze nikt nie używał akronimu CSR.
czytaj więcej
Trzypokoleniowa rodzina na pikniku

Strategia Społecznej Odpowiedzialności

Chcemy skutecznie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i jednocześnie rozwijać działania biznesowe w oparciu o system wartości.
czytaj więcej
Wyroby farmaceutyczne naszych zakładów

Bezpieczeństwo stosowania produktów

Dbamy o to, aby nasze leki był jak najbardziej przyjazne i bezpieczne dla pacjenta. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat środków minimalizacji ryzyka stosowania naszych produktów leczniczych.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.