Polityki Firmy

Kierunki naszej działalności wyznaczają przyjęte przez zarząd polityki i deklaracje.

Baner

Polityka Jakości

Myśląc o biznesie, myślimy o jakości

 

 • Jakość naszych produktów i bezpieczeństwo pacjentów stawiamy na pierwszym miejscu.
 • Zapewniamy jakość produktu na każdym etapie jego rozwoju, produkcji, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży.
 • Oczekiwania pacjentów i naszych klientów są dla nas priorytetem oraz inspiracją do rozwoju.
 • Dążymy do spełniania najwyższych standardów jakości, stosując nowoczesne technologie i wdrażając System Zarządzania Jakością Polpharmy.
 • Ciągłe doskonalenie w zakresie jakości i efektywności stanowi gwarancję rozwoju firmy oraz ważne źródło naszej przewagi konkurencyjnej.

Polityka ochrony środowiska Grupy Polpharma

Jako producent leków i substancji farmaceutycznych prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny. Jesteśmy świadomi globalnych wyzwań środowiskowych i klimatycznych oraz ich wpływu na zdrowie ludzi, które jest najważniejszą wartością dla naszej firmy. Dlatego dbamy o równowagę między ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania Grupy Polpharma. Podejmujemy działania, minimalizujące nasz wpływ na środowisko i klimat, aby docelowo był on neutralny, zarówno w zakresie bezpośredniego wpływu procesów produkcyjnych, jak i pośredniego wpływu w łańcuchu wartości.

Kluczowe kierunki naszych działań, które odpowiadają na zdefiniowane przez nas szanse i ryzyka, to:

 • Efektywne gospodarowanie energią, wykorzystywanie czystych i odnawialnych źródeł energii, dążenie do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych oraz podejmowanie działań kompensujących, tak aby docelowo osiągnąć neutralność klimatyczną.
 • Projektowanie produktów i procesów w sposób ograniczający ich wpływ na środowisko i bioróżnorodność w całym łańcuchu wartości; opracowywanie, doskonalenie i wdrażanie innowacyjnych, zielonych technologii i procesów oraz stosowanie zasad zielonej chemii.
 • Minimalizowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wód, w tym emisji substancji aktywnych w prowadzonych procesach produkcyjnych i pomocniczych.
 • Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych poprzez stosowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego, m.in. zmniejszanie zużycia surowców, minimalizowanie wytwarzania odpadów, stosowanie surowców z recyklingu lub nadających się do ponownego wykorzystania.
 • Minimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko poprzez racjonalny dobór środków transportu o jak najmniejszym śladzie węglowym oraz optymalizację procesów logistycznych.
 • Tworzenie zielonego miejsca pracy, w tym stosowanie zasad zielonego biura, zielonych wydarzeń, promowanie ekologicznych dojazdów do pracy i podróży służbowych, rozszerzanie cyfryzacji procesów.
 • Budowanie zrównoważonego łańcucha dostaw poprzez wymaganie od dostawców przestrzegania określonych standardów środowiskowych i wspieranie ich w zmniejszaniu wpływu na środowisko i klimat.
 • Dokonywanie świadomych wyborów zakupowych z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych.
 • Prowadzenie odpowiedzialnego marketingu i edukacji interesariuszy, aby zapewnić odpowiednie korzystanie z produktów oraz ich właściwe unieszkodliwienie w celu minimalizacji przedostawania się substancji farmaceutycznych z leków do środowiska naturalnego.
 • Zachęcanie interesariuszy do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i wspieranie ich realizacji.

System zarządzania środowiskowego reguluje kwestie środowiskowe działalności Grupy Polpharma.
Polityka ochrony środowiska i inne dokumenty są jego elementem. Wszyscy nasi pracownicy są odpowiedzialni za ich respektowanie i realizację. Kadra zarządzająca, w tym Zarząd, sprawuje nadzór nad ich stosowaniem.

Przestrzegamy wymagań prawnych oraz norm systemu zarządzania środowiskowego. Zapobiegamy awariom, a w razie ich wystąpienia – podejmujemy natychmiastową interwencję.

Stale mierzymy i analizujemy nasze oddziaływanie na środowisko. Stawiamy sobie cele środowiskowe. Prowadzimy długofalowy dialog z interesariuszami. Edukujemy, angażujemy i nagradzamy naszych pracowników za włączanie się w poprawę procesów. Jednocześnie ciągle doskonalimy nasz system zarządzania środowiskowego i stosowane rozwiązania. Cyklicznie raportujemy nasz wpływ i postępy w realizacji
celów środowiskowych w raportach dostępnych publicznie

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia pracowników Grupy Polpharma

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy są jednym z kluczowych elementów strategii biznesowej Grupy Polpharma i stanowią podstawę kształtowania odpowiedzialnych relacji z pracownikami i innymi interesariuszami. Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w miejscu wykonywania pracy, w tym także pracy zdalnej. Budujemy kulturę bezpieczeństwa pracy i podnosimy standardy w tej dziedzinie również w ramach łańcucha wartości, w szczególności wśród wykonawców i podwykonawców pracujących bezpośrednio pod naszym nadzorem.

Zobowiązania, które podejmujemy w celu efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykami i szansami w tym obszarze to:

 • Przestrzeganie wymagań prawnych i innych wymagań odnoszących się do zagadnień BHP oraz stałe podnoszenie standardów.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy, uwzględniających wykorzystywanie współczesnych osiągnięć nauki i techniki.
 • Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania BHP, a tym samym poprawa wyników bezpieczeństwa pracy.
 • Stałe analizowanie procesów w firmie w celu eliminowania i ograniczania zagrożeń w miejscu pracy.
 • Regularne analizowanie procesów biznesowych w celu uwzględniania ryzyk i szans dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dla systemu zarządzania BHP.
 • Włączanie kwestii bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w planowanie procesów produkcyjnych i innych aktywności biznesowych.
 • Zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą.
 • Stosowanie środków kontroli ryzyka zgodnie z ich hierarchią, w szczególności dawanie pierwszeństwa ochronom zbiorowym przed indywidualnymi.
 • Podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, stałe umacnianie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej.
 • Promowanie proaktywnych postaw wśród pracowników i innych interesariuszy w celu zwiększania ich zaangażowania w proces dbałości o bezpieczeństwo i profilaktykę zdrowotną.

Strategiczne znaczenie dla poprawy poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zdrowia pracowników ma zarówno zaangażowanie najwyższego kierownictwa w ten proces, jak i skuteczna współpraca z pracownikami na różnych szczeblach. Angażowanie pracowników i ich przedstawicieli w proces zarządzania BHP obejmuje konsultacje, współudział w podejmowaniu decyzji i współodpowiedzialność za budowanie kultury bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Adekwatnie do tego rozwijamy nasz system zarządzania BHP, zapewniając odpowiednie zasoby i środki do jego ciągłego doskonalenia oraz cyklicznie raportujemy osiągane wyniki w publicznie dostępnych raportach.

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie

Odpowiedzialność społeczna

Funkcjonujemy na rynku od ponad 85 lat i przestrzegaliśmy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, gdy jeszcze nikt nie używał akronimu CSR.
czytaj więcej

Strategia Społecznej Odpowiedzialności

Chcemy skutecznie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i jednocześnie rozwijać działania biznesowe w oparciu o system wartości.
czytaj więcej
Wyroby farmaceutyczne naszych zakładów

Bezpieczeństwo stosowania produktów

Dbamy o to, aby nasze leki był jak najbardziej przyjazne i bezpieczne dla pacjenta. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat środków minimalizacji ryzyka stosowania naszych produktów leczniczych.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.