Polityki Firmy

Kierunki naszej działalności wyznaczają przyjęte przez zarząd polityki i deklaracje.

Baner

Polityka Jakości

Jakość, skuteczność i bezpieczeństwo wytwarzanych i dystrybuowanych produktów są dla naszej organizacji najwyższym priorytetem. Szczególny charakter oferowanych przez nas produktów oraz ich wpływ na ludzkie zdrowie i życie, sprawiają, że Polpharma pełni niezwykle odpowiedzialną rolę organizacji zaufania społecznego.
Wyrazem naszego zobowiązania do ciągłego zapewniania odpowiedniej jakości produktów i usług - zarówno dla pacjentów, jak i dla klientów biznesowych, jest ustanowiona formalnie Polityka Jakości. Ten najważniejszy w całej piramidzie Systemu Zarządzania Jakością dokument stanowi, że „każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość produktów dostarczanych do pacjenta i klienta”.

 • Jakość, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania naszych produktów są dla nas najwyższym priorytetem.
 • Jakość produktu zapewniamy na każdym etapie jego rozwoju, wytwarzania, badania, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży poprzez standaryzację procesów jakościowych oraz wdrażanie mechanizmów ciągłego doskonalenia i kontroli realizowanych procesów.
 • Przyjęte standardy i praktyki są zgodne z wymaganiami prawa i aktualnymi wytycznymi. Jesteśmy przekonani, że każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość produktów dostarczanych do pacjenta i klienta. Doskonalimy kulturę jakości poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, kształtowanie świadomości i proaktywne działania w całym łańcuchu wartości.
 • Oczekiwania pacjentów i klientów oraz uzyskiwane informacje zwrotne stanowią ważny element doskonalenia jakości naszych produktów.
 • Postępując zgodnie z naszymi wartościami „Działamy z odpowiedzialnością”, „Działamy razem” i „Działamy z otwartością”, pomagamy ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie.

Polityka ochrony środowiska

Jako producent leków i substancji farmaceutycznych prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny. Jesteśmy świadomi globalnych wyzwań środowiskowych i klimatycznych oraz ich wpływu na zdrowie ludzi, które jest najważniejszą wartością dla naszej firmy. Dlatego dbamy o równowagę między ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania Grupy Polpharma. Podejmujemy działania, minimalizujące nasz wpływ na środowisko i klimat, aby docelowo był on neutralny, zarówno w zakresie bezpośredniego wpływu procesów produkcyjnych, jak i pośredniego wpływu w łańcuchu wartości.

Kluczowe kierunki naszych działań, które odpowiadają na zdefiniowane przez nas szanse i ryzyka, to:

 • Efektywne gospodarowanie energią, wykorzystywanie czystych i odnawialnych źródeł energii, dążenie do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych oraz podejmowanie działań kompensujących, tak aby docelowo osiągnąć neutralność klimatyczną.
 • Projektowanie produktów i procesów w sposób ograniczający ich wpływ na środowisko i bioróżnorodność w całym łańcuchu wartości; opracowywanie, doskonalenie i wdrażanie innowacyjnych, zielonych technologii i procesów oraz stosowanie zasad zielonej chemii.
 • Minimalizowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wód, w tym emisji substancji aktywnych w prowadzonych procesach produkcyjnych i pomocniczych.
 • Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych poprzez stosowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego, m.in. zmniejszanie zużycia surowców, minimalizowanie wytwarzania odpadów, stosowanie surowców z recyklingu lub nadających się do ponownego wykorzystania.
 • Minimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko poprzez racjonalny dobór środków transportu o jak najmniejszym śladzie węglowym oraz optymalizację procesów logistycznych.
 • Tworzenie zielonego miejsca pracy, w tym stosowanie zasad zielonego biura, zielonych wydarzeń, promowanie ekologicznych dojazdów do pracy i podróży służbowych, rozszerzanie cyfryzacji procesów.
 • Budowanie zrównoważonego łańcucha dostaw poprzez wymaganie od dostawców przestrzegania określonych standardów środowiskowych i wspieranie ich w zmniejszaniu wpływu na środowisko i klimat.
 • Dokonywanie świadomych wyborów zakupowych z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych.
 • Prowadzenie odpowiedzialnego marketingu i edukacji interesariuszy, aby zapewnić odpowiednie korzystanie z produktów oraz ich właściwe unieszkodliwienie w celu minimalizacji przedostawania się substancji farmaceutycznych z leków do środowiska naturalnego.
 • Zachęcanie interesariuszy do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i wspieranie ich realizacji.

System zarządzania środowiskowego reguluje kwestie środowiskowe działalności Grupy Polpharma.
Polityka ochrony środowiska i inne dokumenty są jego elementem. Wszyscy nasi pracownicy są odpowiedzialni za ich respektowanie i realizację. Kadra zarządzająca, w tym Zarząd, sprawuje nadzór nad ich stosowaniem.

Przestrzegamy wymagań prawnych oraz norm systemu zarządzania środowiskowego. Zapobiegamy awariom, a w razie ich wystąpienia – podejmujemy natychmiastową interwencję.

Stale mierzymy i analizujemy nasze oddziaływanie na środowisko. Stawiamy sobie cele środowiskowe. Prowadzimy długofalowy dialog z interesariuszami. Edukujemy, angażujemy i nagradzamy naszych pracowników za włączanie się w poprawę procesów. Jednocześnie ciągle doskonalimy nasz system zarządzania środowiskowego i stosowane rozwiązania. Cyklicznie raportujemy nasz wpływ i postępy w realizacji
celów środowiskowych w raportach dostępnych publicznie

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia pracowników

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy są jednym z kluczowych elementów strategii biznesowej Grupy Polpharma i stanowią podstawę kształtowania odpowiedzialnych relacji z pracownikami i innymi interesariuszami. Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w miejscu wykonywania pracy, w tym także pracy zdalnej. Budujemy kulturę bezpieczeństwa pracy i podnosimy standardy w tej dziedzinie również w ramach łańcucha wartości, w szczególności wśród wykonawców i podwykonawców pracujących bezpośrednio pod naszym nadzorem.

Zobowiązania, które podejmujemy w celu efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykami i szansami w tym obszarze to:

 • Przestrzeganie wymagań prawnych i innych wymagań odnoszących się do zagadnień BHP oraz stałe podnoszenie standardów.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy, uwzględniających wykorzystywanie współczesnych osiągnięć nauki i techniki.
 • Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania BHP, a tym samym poprawa wyników bezpieczeństwa pracy.
 • Stałe analizowanie procesów w firmie w celu eliminowania i ograniczania zagrożeń w miejscu pracy.
 • Regularne analizowanie procesów biznesowych w celu uwzględniania ryzyk i szans dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dla systemu zarządzania BHP.
 • Włączanie kwestii bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w planowanie procesów produkcyjnych i innych aktywności biznesowych.
 • Zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą.
 • Stosowanie środków kontroli ryzyka zgodnie z ich hierarchią, w szczególności dawanie pierwszeństwa ochronom zbiorowym przed indywidualnymi.
 • Podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, stałe umacnianie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej.
 • Promowanie proaktywnych postaw wśród pracowników i innych interesariuszy w celu zwiększania ich zaangażowania w proces dbałości o bezpieczeństwo i profilaktykę zdrowotną.

Strategiczne znaczenie dla poprawy poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zdrowia pracowników ma zarówno zaangażowanie najwyższego kierownictwa w ten proces, jak i skuteczna współpraca z pracownikami na różnych szczeblach. Angażowanie pracowników i ich przedstawicieli w proces zarządzania BHP obejmuje konsultacje, współudział w podejmowaniu decyzji i współodpowiedzialność za budowanie kultury bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Adekwatnie do tego rozwijamy nasz system zarządzania BHP, zapewniając odpowiednie zasoby i środki do jego ciągłego doskonalenia oraz cyklicznie raportujemy osiągane wyniki w publicznie dostępnych raportach.

Polityka Różnorodności

Jesteśmy różnorodnym zespołem, w którym zaangażowanie i wyjątkowość każdej osoby budują siłę naszej organizacji. Polityka różnorodności określa standardy Polpharmy oraz oczekiwania wobec osób pracujących na rzecz firmy w zakresie tworzenia przyjaznego, otwartego miejsca pracy, w którym wszyscy mają równe szanse i czują się komfortowo.

Celem polityki jest:

 • Kreowanie kultury organizacyjnej wolnej od uprzedzeń, stereotypów i przejawów dyskryminacji, w której różnorodność i zasada równych szans pozwalają każdej osobie czuć się sobą, tworzyć własne ścieżki sukcesów osobistych i zawodowych. Promujemy kulturę różnorodności, równościwłączania (inkluzywności)
 • Wskazanie na strategiczny wymiar kultury różnorodności, wspierającej nasze firmowe wartości:
  działamy z odpowiedzialnością, działamy razem, działamy z otwartością oraz wynikającej z zasad
  Kodeksu Etyki Grupy Polpharma.
 • Tworzenie otwartego i przyjaznego środowiska, sprzyjającego integracji. Miejsca, w którym każda
  osoba pracująca może się rozwijać i swobodnie dzielić pomysłami i uwagami, gdzie czuje się
  wysłuchana i doceniona za wkład, który wnosi w funkcjonowanie i rozwój firmy.

Zobowiązujemy się do:

 • Promowania szacunku wobec różnorodności.
 • Promowania kultury organizacji, gdzie każda osoba pracująca jest doceniana za swój wkład w
  funkcjonowanie i rozwój firmy, a różnorodność jest wartością dodaną i pożądaną;
 • Promowania zasad równego traktowania w zatrudnieniu i rozwoju zawodowym
  poprzez wdrażanie praktyk bezstronnego oceniania osób pracujących w Polpharmie:
  − bez względu na różnice wrodzone lub nabyte;
  − bez względu na tożsamość organizacyjną, tj. przynależność do działu, okres i formę
  zatrudnienia, lokalizację etc.;
 • Monitorowania poczucia równego traktowania i przynależności wśród osób pracujących w
  Polpharmie;
 • Polityki ”zero tolerancji” wobec działań mobbingowych, mających na celu zastraszenie, poniżenie
  lub prześladowanie, oraz zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji;
 • Podnoszenia wiedzy osób pracujących na rzecz firmy oraz komunikacji i dialogu z interesariuszami
  w celu budowania otwartej na różnorodność kultury organizacyjnej.

W tworzeniu przyjaznego i otwartego na różnorodność miejsca pracy Polpharma oczekuje od osób pracujących w firmie oraz z nią współpracujących postępowania zgodnego z wartościami Polpharmy oraz respektowania poniższych zasad:

 • Wzajemnego szacunku, akceptacji różnic i otwartości na odmienne punkty widzenia.
 • Działania razem, włączania, doceniania i wspierania się, bez względu na różnice.
 • Komunikacji opartej na życzliwości i chęci wzajemnego zrozumienia.
 • Świadomości tego, w jaki sposób wyrażanie skrajnych poglądów, uprzedzeń i stereotypów wpływa
  na inne osoby.
 • Reagowania na niewłaściwe zachowania i zgłaszania ich, niezależnie od tego, czy ich
  doświadczamy, czy jesteśmy ich świadkami.
 • Świadomości konsekwencji za działania sprzeczne z prawem, zasadami etycznymi i polityką
  różnorodności Polpharmy.

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie

Odpowiedzialność społeczna

Funkcjonujemy na rynku od ponad 85 lat i przestrzegaliśmy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, gdy jeszcze nikt nie używał akronimu CSR.
czytaj więcej

Strategia Społecznej Odpowiedzialności

Chcemy skutecznie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i jednocześnie rozwijać działania biznesowe w oparciu o system wartości.
czytaj więcej
Wyroby farmaceutyczne naszych zakładów

Bezpieczeństwo stosowania produktów

Dbamy o to, aby nasze leki był jak najbardziej przyjazne i bezpieczne dla pacjenta. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat środków minimalizacji ryzyka stosowania naszych produktów leczniczych.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.