ETYKA I COMPLIANCE W POLPHARMIE

Efektem naszych dyskusji o celach, motywach i o tym „czym i po co jesteśmy” jest Program Etyczny Polpharmy. Założeniem Programu jest utrzymanie wysokich standardów w codziennej pracy, zarówno wśród pracowników jak i partnerów zewnętrznych.

Elementami Programu Etycznego są:

 • Kodeks Etyki
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Edukacja etyczna
 • Rozwiązania instytucjonalne
 • System zgłaszania naruszeń

 

W Polpharmie funkcjonuje System Compliance , którego celem jest zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi przepisami i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami oraz promowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach i standardach etycznych.

KODEKS ETYKI

Dokument jest elementem kompleksowego Programu Etycznego realizowanego w firmie w celu zbudowania silnej kultury etycznej Polpharmy. Zapisy Kodeksu Etyki opierają się na wspólnych dla pracowników wartościach etycznych, do których należą: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, współpraca i solidarność.

Stetoskop na stole

Kodeks Etyki stanowi swego rodzaju konstytucję praw i obowiązków pracowników Polpharmy. Kodeks pomaga nam radzić sobie w pracy w trudnych czy niejednoznacznych etycznie sytuacjach. Wspiera nas w podejmowaniu właściwych decyzji niezależnie od charakteru pracy i stanowiska, jakie zajmujemy.

Polpharma wdrożyła również Kodeks Antykorupcyjny, stanowiący zbiór zasad i procedur, których zadaniem jest określić standardy postępowania pracowników i współpracowników Polpharmy w celu przeciwdziałania korupcji i jej negatywnym skutkom.

KOMUNIKACJA NA TEMAT ETYKI

Rozmawiamy z naszymi współpracownikom oraz partnerami biznesowymi na temat łączących nas standardów i wartości etycznych.

Dwóch mężczyzn prowadzących rozmowę

Wierzymy w komunikację opartą na zasadach otwartości i przejrzystości oraz w dialog zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach z jej otoczeniem. Kodeks Etyki jest opublikowany na stronach internetowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w naszym intranecie oraz w wydawnictwach firmowych. Komunikację prowadzimy także w sposób bezpośredni, zapraszając do udziału w spotkaniach w poszczególnych spółkach w Polsce i za granicą, a także prezentując dobre praktyki i doświadczenia Polpharmy na forum zewnętrznym.

EDUKACJA ETYCZNA

Stawiamy na edukację i ciągłe poszerzanie wiedzy w zakresie etyki.

Ludzie siedzący przy stole

Prowadzimy szkolenia i e-learningi. Dzięki temu udało nam się stworzyć kulturę organizacyjną opartą na zrozumiałych dla wszystkich wartościach i szeroko akceptowanych zasadach prowadzenia działalności.

KODEKS ANTYKORUPCYJNY

W Podmiotach Polpharmy w Polsce obowiązuje Kodeks Antykorupcyjny.

Jego podstawowym celem jest m.in. określenie etycznych i zgodnych w prawem zasad postępowania w relacjach z:

 • osobami pełniącymi funkcje publiczne,
 • przedstawicielami zawodów medycznych,
 • partnerami biznesowymi (kontrahentami, zleceniobiorcami).

Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy są obowiązani postępować zgodnie z zasadami Kodeksu Antykorupcyjnego. Również nasi partnerzy biznesowi, współpracując z nami lub działając w naszym imieniu lub na naszą rzecz, są obowiązani postępować zgodnie z prawem i przeciwdziałać korupcji stosując zasady Kodeksu, zawarte w Abstrakcie Kodeksu Antykorupcyjnego.

Dlatego wszyscy nasi kontrahenci i zleceniobiorcy powinni zapoznać się z Abstraktem.

Kodeks Antykorupcyjny oraz Abstrakt, w wersjach dostosowanych do wymogów prawa lokalnego, obowiązuje również w jednostkach zagranicznych Zakładów Farmaceutycznych Polpharma.

Wybrane zasady Kodeksu Antykorupcyjnego:

 • Zawsze w pierwszej kolejności stosujemy się do przepisów prawa.
 • Obowiązuje nas zasada „Zero tolerancji dla korupcji”.
 • Nie oferujemy ani nie przekazujemy jakichkolwiek upominków i korzyści osobom pełniącym funkcje publiczne.
 • Nie przyjmujemy żadnych upominków, które mogłyby narazić wizerunek Polpharmy lub wpływać na nasze decyzje biznesowe.
 • Wystrzegamy się konfliktów interesów, a w przypadku ich zaistnienia – koniecznie raportujemy do Compliance Officera.
 • Zawsze reagujemy, gdy jesteśmy świadkami zachowania sprzecznego z przyjętymi w Polpharmie zasadami etycznymi, antykorupcyjnymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Otwórz Abstrakt Kodeksu Antykorupcyjnego, aby zapoznać się z jego treścią: Abstrakt Kodeksu Antykorupcyjnego

ROZWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE

W ramach rozwiązań instytucjonalnych powołaliśmy w Polpharmie funkcję Compliance Officera.

Dłonie na klawiaturze komputerowej

Rolą Compliance Officera jest czuwanie nad prawidłowością funkcjonowania Programu Etycznego, przestrzeganiem postanowień Kodeksu Etyki (przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących naruszania zasad etycznych), a także służenie pracownikom radą w kwestiach etycznie trudnych.

Compliance Officer nadzoruje też wszystkie działania zdefiniowane w Globalnej Polityce Compliance Polpharmy. Jest to to zbiór 10 zasad, które wskazują jak zgodnie z prawem i wartościami firmy osiągać cele biznesowe. Polityka ta reprezentuje kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem nieprawidłowości oraz wytycza standardy dla podmiotów zależnych i naszych partnerów biznesowych na rynkach międzynarodowych.

SYSTEM ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

Na system zgłaszania naruszeń składają się narzędzia i kanały komunikacji zapewniające pracownikom i interesariuszom zewnętrznym możliwość sygnalizowania przypadków naruszania zasad przyjętych w Kodeksie Etyki i Globalnej Polityce Compliance.

Mężczyzna z komórką w ręce

W Polpharmie stworzyliśmy dedykowany adres e-mail oraz numer telefonu służący do bezpośredniego kontaktu z Compliance Officerem. Zgłoszenia można wysłać także za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego dla wszystkich naszych ineresariuszy.

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia, wypełnij Formularz zgłoszenia naruszenia.

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie
jedna dłoń na drugiej

Nasze wartości

Łączące nas wartości są drogowskazem postępowania w codziennej pracy i w kontaktach ze współpracownikami i partnerami biznesowymi. Pokazują, kim jesteśmy i czym kierujemy się we wszystkich naszych działaniach.
czytaj więcej

Odpowiedzialność społeczna

Funkcjonujemy na rynku od ponad 85 lat i przestrzegaliśmy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, gdy jeszcze nikt nie używał akronimu CSR.
czytaj więcej

Strategia Społecznej Odpowiedzialności

Chcemy skutecznie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i jednocześnie rozwijać działania biznesowe w oparciu o system wartości.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.