Inicjatywy CSR

Angażujemy się w szereg inicjatyw zewnętrznych w obszarze odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się – wspólnie z innymi partnerami – do poprawy standardów w naszym otoczeniu.

Rodzina na pikniku na trawie

Inicjatywa United Nations Global Compact

W grudniu 2016 r. formalnie przystąpiliśmy do inicjatywy United Nations Global Compact, zobowiązując się do przestrzegania i popularyzacji jej 10 zasad oraz do regularnego raportowania postępów w tej dziedzinie. Ponadto, prezes Polpharmy Markus Sieger został członkiem Rady Programowej Global Compact Network Poland.

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana do inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 podmiotów ze 170 krajów.

UN Global Compact jest wiodącą platformą na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej polityki korporacyjnej, która wiąże strategiczne działania biznesu z odpowiedzialnością w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Zaangażowanie Polpharmy w inicjatywę jest zatem kolejnym dowodem strategicznego podejścia firmy do kwestii zrównoważonego rozwoju.

Poprzez szerokie spektrum działań, współpracę z rządami, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi, UN Global Compact wspiera:

 • rozpowszechnianie 10 zasad Global Compact wśród biznesu na całym świecie
 • realizację generalnych celów Narodów Zjednoczonych, w tym Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Przystępując do inicjatywy United Nations Global, zobowiązaliśmy się do przestrzegania poniższych 10 zasad:

Prawa człowieka

1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową

2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę

 

Standardy pracy

3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się

4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej

5. Zniesienie pracy dzieci

6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia

 

Ochrona środowiska naturalnego

7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego

8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej

9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii

 

Przeciwdziałanie korupcji

10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

 

Realizując swoją strategię społecznej odpowiedzialności, wspieramy również osiąganie 6 spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs): 3 – Dobre zdrowie i jakość życia, 5 – Równość płci, 6 – Godna praca i wzrost ekonomiczny, 9 – Przemysł, innowacyjność, infrastruktura, 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Jesteśmy partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Oznacza to, że znajdujemy się w gronie firm, które mogą pochwalić się dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, a także wspierać rozwój tej idei w Polsce.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia przedsiębiorstw w sposób biorący pod uwagę ich wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Karta Różnorodności

W roku 2015 podpisaliśmy Kartę Różnorodności. Zobowiązaliśmy się w ten sposób do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz do działań na rzecz wspierania i promocji różnorodności.

Jako sygnatariusz Karty wyrażamy gotowość do zaangażowania w te działania całej naszej kadry oraz partnerów biznesowych i społecznych. Kwestię równego traktowania wszystkich naszych pracowników, w tym zapewniania im takich samych szans rozwoju zawodowego, traktujemy priorytetowo.

 

Wykorzystując zbudowany przez lata i doceniany przez pracowników fundament, chcemy iść krok dalej i uczynić różnorodność jedną z ważniejszych dźwigni naszego rozwoju. Dlatego już dziś intensywnie doskonalimy, m.in. poprzez warsztaty i szkolenia, umiejętności zarządzania i funkcjonowania w zróżnicowanych zespołach.

Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

W czerwcu 2017 r. zainicjowano partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a przedstawicielami sektora prywatnego na rzecz efektywnej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Jesteśmy jedną z firm, które podpisały deklarację w tej sprawie.

Celem partnerstwa jest współpraca różnych środowisk na rzecz efektywnego osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Inicjatywa popularyzuje przyjęte przez społeczność międzynarodową cele zrównoważonego rozwoju, buduje świadomość ich znaczenia dla poszczególnych grup społecznych oraz potrzeby wspólnych działań w kierunku ich realizacji.

W ramach inicjatywy podjęliśmy konkretne zobowiązania korespondujące z wybranymi Celami Zrównoważonego Rozwoju.
Są to:

 • objęcie miliona osób w Polsce działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi w zakresie zdrowia (Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia),
 • dążenie do tego, by w ramach budowy odpowiedzialnego łańcucha dostaw 70% naszych kluczowych dostawców spełniało wymogi Kodeksu Postępowania Dostawców Grupy Polpharma (Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca),
 • budowanie partnerstw krajowych i międzynarodowych w celu skutecznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz zaawansowanych terapii, w tym leków biologicznych (Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura),
 • ograniczenie zużycia zasobów i podniesienie poziomu zastosowania materiałów z recyklingu, a także wdrożenie rozwiązań wspierających ograniczenie emisji CO2 (Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja).

Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji

Dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji są dla nas ważne. Promujemy więc dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie.
W 2021 r. przystąpiliśmy do  Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. do której należy ponad 350. pracodawców.

Koalicjanci na Rzecz Przyjaznej rekrutacji, to pracodawcy, którzy:

 • szanują osoby aplikujące, ich czas i zaangażowanie
 • są otwarte na przekazywanie informacji zwrotnej kandydatom
 • starają się wdrażać rozwiązania ułatwiające kontakt z kandydatami
 • przywiązują wagę do opinii kandydatów
 • przestrzegają zasad zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk w Rekrutacji

Partnerstwo na rzecz dostępności

W 2019 r. dołączyliśmy do Partnerstwa na rzecz dostępności w ramach Programu Dostępność Plus, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z samorządami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Celem programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Sygnatariusze Partnerstwa będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

Partnerstwo UNEP-Grid

Polpharma przystąpiła do Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju, zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP).

Partnerstwo Unep-Grid logo

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) są treścią przyjętego we wrześniu 2015 r. przez ONZ globalnego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, zwanego w skrócie Agendą 2030. Dokument ten wyznaczył 17 celów, których osiągnięcie przyczyni się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości: do zniwelowania nierówności społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym rozwoju gospodarczym i zachowaniu środowiska przyrodniczego w jak najlepszej kondycji, wraz z ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatu.

Wśród celów środowiskowych znajdują się:

 • Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
 • Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
 • Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
 • Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

Polpharma, przystępując do Partnerstwa, zadeklarowała:

 • Podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwijania inicjatywy Partnerstwa
 • Poszerzanie wiedzy o zrównoważonym rozwoju oraz ochronie środowiska
 • Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju

Program Climate Leadership

Polpharma dołączyła do 2. edycji ​​programu „Climate Leadership powered by UN Environment”.

Climate Leadership to program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz przeciwdziałania nieodwracalnym zmianom klimatycznym zachodzącym na planecie. Program wspiera działania podejmowane przez firmy w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, od blisko 30 lat realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska.

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie

Strategia Społecznej Odpowiedzialności

Chcemy skutecznie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i jednocześnie rozwijać działania biznesowe w oparciu o system wartości.
czytaj więcej
Krajobraz z drzewem

Odpowiedzialność za środowisko

Dbamy o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i podejmujemy wszelkie działania, aby zminimalizować wpływ produkcji na otoczenie.
czytaj więcej
Zebranie pracowników

Odpowiedzialność wobec pracowników

Wspólne wartości, otwarta komunikacja i bezpieczeństwo - to jest dla nas ważne w codziennej pracy.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.