Zaangażowanie społeczne

Angażujemy się społecznie na wiele sposobów – poprzez działalność charytatywną, inwestycje społeczne i inicjatywy komercyjne w społecznościach. Wspomagamy różnorodne projekty i wiele grup beneficjentów w dwóch kluczowych obszarach, które stanowią profilaktyka zdrowotna i rozwój lokalnych społeczności.

zbliżenie na trzymające się ręce

Popularyzujemy zasady profilaktyki zdrowotnej wśród pacjentów i pracowników

Przykładamy szczególną wagę do popularyzacji profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania chorób. Dbamy o to, by nasze kampanie edukacyjne były wyjątkowe, zapadające w pamięć, ale przede wszystkim – zrozumiałe i praktyczne.

Angażujemy się w rozwój społeczności lokalnych

Staramy się mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczności poprzez liczne inicjatywy społeczne, edukacyjne, zdrowotne, kulturalne czy sportowe podejmowane we wszystkich lokalizacjach. Rozwijamy współpracę międzysektorową. Zachęcamy naszych pracowników do udziału w projektach wolontariackich.

Edukacja i profilaktyka zdrowotna

Chcemy umożliwiać profesjonalistom z branży ochrony zdrowia jak najlepsze dbanie o pacjentów. Dostarczamy nie tylko wysokiej jakości leki, ale również uczymy pacjentów, jak dbać o zdrowie i poprawiać jakość swojego życia. Propagujemy zasady profilaktyki zdrowotnej, realizując liczne programy edukacyjne. Edukujemy studentów i wspieramy działalność studenckich kół naukowych.

Ciśnienie na życie

www.cisnienienazycie.pl

„Ciśnienie na życie” to największa ogólnopolska kampania społeczna dotycząca nadciśnienia tętniczego. W pierwszych latach jej realizacji zachęcaliśmy Polaków do regularnych pomiarów ciśnienia oraz edukowaliśmy ich w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, pozostających główną przyczyną zgonów w kraju.

Piąta odsłona kampanii jest poświęcona właściwemu rozpoznawaniu symptomów zawału, również w przypadku objawów niespecyficznych.

Efekty kampanii od grudnia 2012 r. do końca 2018 r.:

 • 250 lokalizacji odwiedzonych na terenie całego kraju
 • Ponad 380 tys. osób, którym zmierzyliśmy ciśnienie
 • 850 tys. egzemplarzy rozdanych materiałów edukacyjnych

 

Ciśnienie na życie logoWarto wypatrywać oznakowanego logotypem akcji pojazdu na drogach – na wszystkich chętnych będzie czekać wykwalifikowana ekipa pielęgniarek, która nie tylko zmierzy bezpłatnie ciśnienie krwi, ale dodatkowo przy pomocy innowacyjnej aplikacji , przeprowadzi badanie wieku serca.

 

 

 

 

 

Przygotuj się na wstrząs!

www.odetchnijspokojnie.pl

„Przygotuj się na wstrząs!” to ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny, objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, dotyczący problemu anafilaksji. Celem Programu jest edukacja społeczeństwa, pacjentów i ich rodzin na temat przyczyn anafilaksji, konsekwencji oraz zasad postępowania w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.

Przygotuj sie na wstrząs! Uczulamy alergików logoKampania ma pomóc w szybkim i trafnym rozpoznawaniu objawów, w poprawnym określaniu alergenów oraz w prawidłowym zachowaniu się wobec osoby we wstrząsie anafilaktycznym. Realizowane w ramach programu inicjatywy skierowane są do różnych grup odbiorców – alergików i ich rodzin, ekspertów z dziedziny alergologii, mediów, a także pszczelarzy czy pracowników komunikacji miejskiej. W latach 2013-2014 przeprowadziliśmy wiele szkoleń, wydarzeń plenerowych i wykładów dla środowiska lekarskiego.

 

 

 

Strefa na Zdrowie

Celem programu jest ułatwienie dostępu do badań, porad lekarskich oraz edukacji zdrowotnej osobom w wieku 50+, głównie z niewielkich ośrodków. Jest to prawdopodobnie najszersza oferta bezpłatnych badań i konsultacji dostępna dla polskich pacjentów.

Podczas każdego spotkania można skorzystać z badań kardiologicznych (poziom cholesterolu, glukozy i ciśnienia tętniczego krwi, EKG), okulistycznych (badanie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej oraz dna oka)  i dermatologicznych. Każdy pacjent otrzymuje także fachową poradę lekarza specjalisty oraz ewentualne wskazania do dalszego leczenia. Badania wykonywane są bez skierowania oraz wcześniejszych zapisów. Program prowadzony jest we współpracy z lokalnymi ośrodkami Caritas.

 

Wolontariat pracowniczy

Od roku 2013 prowadzimy Program Wolontariatu Pracowniczego we wszystkich lokalizacjach Grupy Polpharma w Polsce. Jest on realizowany na zasadzie konkursu grantowego i zakłada dofinansowanie 20 najciekawszych projektów zgłoszonych przez naszych pracowników. Projekty mogą być zgłaszane w następujących kategoriach: zdrowie i profilaktyka zdrowotna, poprawa jakości życia, edukacja i wyrównywanie szans, pomoc humanitarna, rozwój lokalny i ekologia.

Wolontariuszki malują płot na różne kolory

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami na KANALE YOUTUBE POLPHARMY

Do końca 2021 r. w ramach konkursu grantowego Programu Wolontariatu Pracowniczego:

 • zrealizowaliśmy 179 projektów
 • w pomoc innym zaangażowało ponad 1300 wolontariuszy
 • na pomoc potrzebującym przeznaczyliśmy prawie 24 000 godziny
 • wsparliśmy 35 000 beneficjentów

Pracownicy mogą zaangażować się także w akcję „Listy do Świętego Mikołaja”. Każdorazowo bierze w niej udział ok. 500 osób, które w odpowiedzi na listy dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych do Mikołaja przygotowują dla nich indywidualne prezenty świąteczne.

Współpraca międzysektorowa

Od 2014 r. jesteśmy partnerem Forum Inicjowania Rozwoju oraz powiązanego z nim Funduszu Inicjowania Rozwoju. To przedsięwzięcie, którego idea zrodziła się z doświadczeń i potrzeb przedstawicieli trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Celem inicjatywy jest wsparcie finansowe i kompetencyjne projektów, które mają pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Pomorza.

Fundusz inicjatywy rozwoju logoW ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju (FIR) odbyły się trzy konkursy grantowe, mające na celu wyłonienie przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju lokalnych społeczności i podnoszących jakość życia mieszkańców województwa pomorskiego.

 

O granty w ramach FIR mogą ubiegać się partnerstwa międzysektorowe reprezentujące co najmniej:

 • jeden podmiot z sektora pozarządowego,
 • jeden podmiot z sektora publicznego,
 • i jeden podmiot z sektora prywatnego.

Wnioskodawcą, a jednocześnie liderem partnerstwa musi być przedstawiciel sektora pozarządowego (NGO). Tematyka projektów realizowanych w ramach Funduszu jest szeroka. Inicjatywy nagrodzone do tej pory dotyczyły m.in. wyrównywania szans, sportu, edukacji, zdrowego stylu życia, tożsamości regionalnej.

Zobacz film podsumowujący 5 lat działania Forum inicjowania Rozwoju:

W ramach czterech edycji konkursu Funduszu Inicjowania Rozwoju nagrodzonych i zrealizowanych zostało 18 projektów międzysektorowych.

Działalność dobroczynna

Chcąc jak najbardziej efektywnie realizować nasze działania dobroczynne, określiliśmy kluczowe priorytety w tej dziedzinie.

Zawody PolRun
Najważniejsze obszary naszego zaangażowania to:
 • ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna, w tym umożliwianie dostępu do bezpłatnych badań przesiewowych i profilaktyki zdrowotnej, a także pomoc rzeczowa dla placówek i organizacji ochrony zdrowia
 • bezpieczeństwo, w tym poprawa bezpieczeństwa w środowisku lokalnym i popularyzacja bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży
 • nauka i edukacja, w tym programy stypendialne i inne inicjatywy kierowane do wybitnie uzdolnionych dzieci z najuboższych rodzin, a także zakup sprzętu dydaktycznego dla szkół i innych placówek edukacyjnych
 • działalność społeczna, w tym działania na rzecz wyrównywania szans społecznych wśród dzieci i młodzieży
 • pomoc humanitarna, w tym pomoc rzeczowa i finansowa dla organizacji humanitarnych, ofiar wojen, klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą.

 

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi

W realizacji naszej polityki dobroczynnej współpracujemy z organizacjami, które mają duże doświadczenie i są skuteczne w niesieniu pomocy. Wszystkie wnioski o pomoc, które do nas trafiają, analizujemy pod kątem zgodności z naszymi priorytetami oraz charakterem naszej działalności. Decyzje o przyznaniu darowizny podejmowane są przez specjalnie powołany do tego zespół. Nie rozpatrujemy indywidualnych wniosków o darowizny kierowanych przez osoby prywatne.

Wnioski kierowane przez organizacje pozarządowe powinny zawierać dane rejestrowe organizacji (nazwa, adres, nr KRS lub innej ewidencji), dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, telefon, e-mail), opis działalności organizacji i jej doświadczenia oraz informacje o inicjatywie, której dotyczy darowizna. Informacje o inicjatywie powinny uwzględniać opis i liczbę beneficjentów, opis oczekiwanych rezultatów, wysokość wnioskowanej kwoty, koszt realizacji całości projektu oraz informacje, jakie pozycje kosztowe miałaby zostać pokryte z darowizny Polpharmy.

W doborze partnerów we wszystkich realizowanych przez nas projektach zaangażowania społecznego kierujemy się takimi zasadami jak:

 • uczciwość
 • wzajemny szacunek
 • otwartość
 • transparentność

Nie angażujemy się w projekty noszące znamiona jakiejkolwiek dyskryminacji, naruszające prawo i przyjęte normy społeczne, propagujące działalność konkretnych partii politycznych, a także stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.

Głównym partnerem Polpharmy w obszarze działalności dobroczynnej i wyrównywania szans społecznych jest Caritas – zarówno struktura ogólnopolska, jak i organizacje diecezjalne.

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie

Strategia Społecznej Odpowiedzialności

Chcemy skutecznie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i jednocześnie rozwijać działania biznesowe w oparciu o system wartości.
czytaj więcej

Odpowiedzialność społeczna

Funkcjonujemy na rynku od ponad 85 lat i przestrzegaliśmy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, gdy jeszcze nikt nie używał akronimu CSR.
czytaj więcej
Zebranie pracowników

Odpowiedzialność wobec pracowników

Wspólne wartości, otwarta komunikacja i bezpieczeństwo - to jest dla nas ważne w codziennej pracy.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.