Odpowiedzialność za środowisko

Dbamy o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i podejmujemy wszelkie działania, aby zminimalizować wpływ produkcji na otoczenie.

Krajobraz z drzewem

Podstawą zarządzania środowiskiem jest w naszej firmie Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i BHP. W jego ramach realizowane są:

 • Polityka Ochrony Środowiska Grupy Polpharma
 • Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Zdrowia Pracowników Grupy Polpharma
 • Polityka Zarządzania Laboratorium

Międzynarodowe normy, z którymi zgodny jest Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i BHP Grupy Polpharma, to:

 • ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe)
 • ISO 45001 (zarządzanie BHP)
 • PN-EN 17025 (zarządzanie jakością w laboratoriach badawczych)

Nasze najważniejsze cele środowiskowe:

 • ograniczanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
 • ograniczanie poboru wody,
 • zwiększanie zakresu stosowania materiałów opakowaniowych pochodzących z recyklingu,
 • zwiększanie ilości rozpuszczalników poddawanych regeneracjom,
 • ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększanie odsetka odpadów poddawanych odzyskowi i recyklingowi,
 • ograniczanie emisji CO2 w transporcie osobowym.

Podejmujemy działania na rzecz minimalizacji naszego śladu węglowego, poprzez m.in. ograniczanie zużycia energii, zwiększanie efektywności transportu (w tym również osobowego), kontrolę naszych dostawców w ramach Polityki Zrównoważonego Łańcucha Dostaw, odpowiednią gospodarkę odpadami.

Cele środowiskowe Polpharmy

Komitet Zrównoważonego Rozwoju Polpharmy przyjął cele środowiskowe zgodnie z normą ISO 14001, spójne z naszą strategią ESG w Polsce na lata 2022-2025. Jako firma produkcyjna na wszystkich etapach działalności zmniejszamy wpływ naszych procesów i produktów na klimat i środowisko.

Nasze cele strategiczne i przyjęte wskaźniki efektywności do roku 2025 to:

1.Redukcja emisji gazów cieplarnianych (ekwiwalentu CO2)

 • Do roku 2025 zmniejszymy nasz ślad węglowy w zakresie 1 i 2 o 17% (w stosunku do roku 2021)

2.Ograniczenie naszego wpływu na środowisko poprzez ekoprojektowanie produktów i procesów oraz zastosowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego

 • Opracujemy i wdrożymy standardy ekoprojektowania w procesie rozwoju nowych substancji i leków
 • Zredukujemy o 5% ilość odpadów wytwarzanych w procesach produkcyjnych i pomocniczych w odniesieniu do wielkości produkcji

Kluczowe działania w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 dotyczą energii cieplnej, elektrycznej oraz floty samochodowej. Najważniejsze z nich to:

 • zmiana sposobu wytwarzania energii cieplnej i pary technologicznej w Elektrociepłowni Starogard, niezbędnej do naszej produkcji, poprzez stopniową rezygnację ze spalania węgla na rzecz zrównoważonej biomasy i/lub gazu
 • opracowanie modelu zakupu zielonej energii elektrycznej z uwzględnieniem między innymi długoterminowych umów PPA
 • budowa instalacji fotowoltaicznych w każdej lokalizacji Polpharmy w Polsce
 • działania w zakresie oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej (Program Oszczędzania Energii)
 • wymiana części floty samochodowej na hybrydową

Działania w zakresie ekoprojektowania i gospodarki obiegu zamkniętego uwzględniają stworzenie i wdrożenie 4 standardów dotyczących rozwoju nowych substancji farmaceutycznych oraz form gotowych, a także zrównoważonych inwestycji i opakowań. Powstanie także program umożliwiający redukcję odpadów dzięki zwiększeniu efektywności wykorzystania materiałów i surowców w procesach produkcyjnych i pomocniczych.

Aby osiągnąć wyznaczone cele, będziemy również prowadzić edukację środowiskową zarówno wśród naszych pracowników, jak i innych interesariuszy (dostawców, farmaceutów, pacjentów).

Troska o środowisko naturalne – nasze działania

Mężczyzna z rowerem

W przyjaźni z naturą logo

Z okazji Dnia Ziemi corocznie organizujemy Dni Otwarte Polpharmy, w czasie których można między innymi wymienić makulaturę i inne odpady na sadzonki drzew i ekologiczne gadżety. Na co dzień zachęcamy pracowników do oszczędzania wody i energii, drukowania dwustronnego i segregacji odpadów. Przy wejściu do Polpharmy stoją niszczarka do płyt CD oraz pojemniki na zużyte baterie, żarówki i przeterminowane leki.

Rozwój Grupy Polpharma i ekspansja międzynarodowa były również okazją do wypracowania ekologicznych rozwiązań. Zamiast wyjeżdżać w częste podróże służbowe, pracownicy stosują systemy tele- i wideokonferencji. Potrzeby transportowe związane z dostarczaniem dokumentów zostały zredukowane dzięki elektronicznym systemom przekazywania danych i obiegu faktur.

Więcej na temat prowadzonej przez nas edukacji ekologicznej w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności

wszyscy na rowery logo

Celem praktyki, realizowanej od 2011 r., jest motywowanie naszej kadry do regularnych dojazdów rowerem do pracy. W tym celu zbudowaliśmy parkingi rowerowe przy naszych zakładach, corocznie obchodzimy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, wydajemy skróconą wersję kodeksu drogowego oraz paszporty rowerowe. Każdy zarejestrowany przyjazd do pracy na rowerze jest nagradzany punktami w systemie kafeteryjnym MyBenefit, które można wymieniać na nagrody rzeczowe. Wsłuchujemy się w potrzeby pracowników, którzy dojeżdżają do pracy rowerem (rozmowy, ankiety itp.). Na bieżąco wymieniamy stojaki rowerowe.

Korzyści dla środowiska:

 • mniejsza emisja CO2
 • mniej samochodów na ulicach
 • redukcja hałasu
 • więcej wolnych miejsc parkingowych w firmie
 • ruch to zdrowie, a w zdrowym ciele zdrowy duch

Zachęcamy do obejrzenia filmu poświęconemu programowi:

 

Zielone bilety

 

Celem projektu Zielone Bilety jest zachęcenie naszych pracowników do przyjeżdżania do pracy transportem zbiorowym. Otrzymują oni punkty w systemie kafeteryjnym MyBenefit w przypadku zakupu następujących biletów miesięcznych:

 • na komunikację autobusową
 • na komunikację kolejową
 • na komunikację tramwajową
 • na komunikacja trolejbusową
 • na metro

Korzyści dla środowiska z programu dopłat do biletów miesięcznych:

 • mniejsza emisja CO2,
 • mniej samochodów na ulicach
 • mniejsze zużycie paliwa przez pracowników
 • redukcja hałasu
 • więcej wolnych miejsc parkingowych w firmie

 

Certyfikat Green Office

Logo Green Office

 

W 2018 roku Biuro Handlowe w Warszawie ponownie uzyskało certyfikat Green Office.

Wiązało się to ze spełnieniem kryteriów, które można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią kryteria techniczne, związane np. z zarządzaniem zużyciem wody i energii elektrycznej czy możliwością segregacji odpadów. Druga grupa kryteriów jest związana z edukacją ekologiczną pracowników, dostawców i klientów, a także z tworzeniem przyjaznego środowiska pracy.

 

The Green

Logo zielony proces

Nagroda Zielonego Procesu została ustanowiona w celu wyróżnienia i docenienia pracowników naszej organizacji, którzy przyczyniają się do poprawy ekowydajności naszych produktów i usług. Dzięki ich działaniom Polpharma realizuje Politykę Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego oraz może osiągać przewagę konkurencyjną. Ideą programu jest zachęcenie pracowników do poszukiwania i wdrażania innowacji oraz zakorzeniania zasad Zielonych Procesów w badaniach i rozwoju, produkcji oraz w pozostałych obszarach.

Inicjatywy zgłaszane do Nagrody oceniane są w 4 kategoriach:

 • zrównoważony rozwój (65%)
 • transfer wiedzy (15%)
 • korzyści finansowe (10%)
 • wartość naukowa (10%)

W 2018 r. obchodziliśmy 10-lecie Nagrody:

 • 158 inicjatyw zgłoszonych w latach 2009-2019
 • 18 mln zł korzyści z dotychczasowych zgłoszeń

 

 

Fotoporządki

 

Akcja Fotoporzadki, skierowana do pracowników Grupy Polpharma w całej Polsce, jest organizowana od 2016 r. przy okazji kampanii Sprzątanie Świata. Pracownicy przesyłają zdjęcia zaśmieconych miejsc wraz z opisem ich lokalizacji, a organizatorzy akcji przekazują te informacje odpowiednim służbom. Główną korzyścią z praktyki jest przyczynienie się naszej kadry do poprawy jakości środowiska poprzez doprowadzenie do usunięcia nielegalnie wyrzuconych odpadów.

Korzyści dla środowiska ze zgłoszenia:

 • możesz zapobiec skażeniu gleby i wody,
 • możesz uratować życie żerującym na takich „wysypiskach” zwierzętom,
 • możesz ograniczyć powstawanie nieprzyjemnego zapachu oraz zanieczyszczenia powietrza przez metan czy siarkowodór, który spowodowany jest przez gnijące substancje organiczne.

 

Porozmawiajmy o środowisku

 

Polpharma, jako firma farmaceutyczna prowadząca także produkcję chemiczną, od 2014 r. dzieli się wiedzą z zakresu ochrony środowiska oraz dobrymi praktykami z firmami z całej Polski podczas cyklu spotkań „Porozmawiajmy o środowisku”.

 

Program Oszczędzania Energii

 

Program Oszczędzania Energii polega na edukacji pracowników oraz na działaniach technicznych i organizacyjnych zmierzających do redukcji zużycia energii. Dzięki zaangażowaniu interdyscyplinarnego zespołu wypracowano systemowe podejście do optymalizacji zużycia energii. Każda inicjatywa poprzedzona jest analizą techniczno-ekonomiczną, a efekty wprowadzonych rozwiązań są monitorowane za pomocą audytów kontrolnych oraz danych z systemów automatyki, stanowiących część infrastruktury technicznej naszych zakładów.

 

Wspólne podróże służbowe

 

W ramach 7 lokalizacji Grupy Polpharma w Polsce odbywa się wiele podróży służbowych. Są one realizowane różnymi środkami transportu, w tym także samochodami firmowymi. Dotychczas danym samochodem najczęściej podróżowała jedna osoba – lub więcej osób, ale pracujących w tym samym dziale. Powodowało to, że w wielu przypadkach pojazd był nieefektywnie wykorzystywany. Ponieważ jednym z priorytetów ekologicznego myślenia Grupy Polpharma jest optymalne wykorzystanie zasobów, w 2016 r. wdrożyliśmy zasadę wspólnego planowania wyjazdów służbowych z wykorzystaniem samochodów firmowych. Zmodyfikowaliśmy elektroniczny rejestr delegacji, który dziś obejmuje wszystkie nasze oddziały w kraju. Obecnie deklarując wyjazd samochodem firmowym wystarczy zaznaczyć informację o możliwości zabrania współpasażera jadącego w tym samym kierunku. System pomoże skojarzyć osoby posiadające wolne miejsca w samochodzie z pracownikami zainteresowanymi wspólną podróżą. Szczegółowe ustalenia między współpasażerami odbywają się już poza systemem.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

 

W Grupie Polpharma w 2018 r. została przeprowadzona analiza możliwości wdrożenia w szerszym zakresie zasad gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) zgodnie ze standardem BS 8001. Analizie zostały poddane kluczowe zagadnienia:

 • gospodarka odpadami
 • zarządzanie opakowaniami
 • gospodarka wodna
 • polityka energetyczna
 • współpraca z dostawcami
 • dobre praktyki

Wyniki analizy zostały przedstawione w postaci mocnych i słabych stron.

Polpharma będzie w najbliższych latach podejmowała rekomendowane działania wpisujące się w ideę GOZ. Są to m.in.:

 • włączenie kryteriów środowiskowych w proces wyboru dostawców
 • dążenie do realizacji założenia zero waste to landfill
 • rezygnacja ze stosowania opakowań jednorazowych: podczas organizowanych przez nas wydarzeń, w firmowych kantynach/stołówkach, w procesie zakupowym
 • edukacja pracowników w zakresie zrównoważonej konsumpcji

Przeprowadziliśmy też diagnozę dojrzałości Grupy Polpharma do GOZ. Została ona określona na poziomie 2, co oznacza, że zdefiniowaliśmy i rozpoczęliśmy wdrażanie działań dla wszystkich kluczowych zasad GOZ. Są to m.in.:

 • odzysk i recykling wytwarzanych odpadów
 • regeneracja rozpuszczalników
 • stosowanie opakowań jednostkowych z makulatury
 • realizacja Programu Oszczędzania Energii

 

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie

Strategia Społecznej Odpowiedzialności

Chcemy skutecznie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i jednocześnie rozwijać działania biznesowe w oparciu o system wartości.
czytaj więcej
Zebranie pracowników

Odpowiedzialność wobec pracowników

Wspólne wartości, otwarta komunikacja i bezpieczeństwo - to jest dla nas ważne w codziennej pracy.
czytaj więcej
Kobieta wykonująca badania laboratoryjne

Odpowiedzialność za produkt

Jako lider branży farmaceutycznej, bierzemy na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie człowieka. Dlatego priorytetem jest dla nas jakość naszych produktów i bezpieczeństwo pacjentów.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.