Klauzule

Na niniejszej stronie może Pani/Pan zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w grupie Polpharma. Aby zapoznać się z informacjami, prosimy o wybranie odpowiedniego kontekstu.

Klauzula informacyjna dotycząca sponsorowania udziału w wydarzeniu

W związku z tym, że sponsorujemy Pana/Pani udział w wydarzeniu jesteśmy zobowiązani na podstawie RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych do tego, żeby udzielić Panu/Pani poniższych informacji:

 

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jesteśmy my, czyli Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” Spółka Akcyjna z siedzibą: 83-200 Starogard Gdański, ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127044, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.207.830,00 zł (opłacony w całości), numer NIP 5920202822, REGON 190929369.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celach:
  • wykonania umowy
  • dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej – w związku z naszymi obowiązkami wynikającymi z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości
  • obrony, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń między nami a Panem/Panią – w oparciu o nasz uzasadniony interes
  • stworzenia zanonimizowanych danych statystycznych na potrzeby Raportu Przejrzystości – w oparciu o nasz uzasadniony interes
 • Ma Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania
  • żądania ich usunięcia,
  • żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • przenoszenia danych osobowych – tj. do otrzymania danych osobowych, które nam Pani/Pan dostarczył/dostarczyła, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Może Pan/Pani żądać przesłania przez nas danych osobowych innemu administratorowi.
 • Aby skorzystać ze swoich praw może Pan/Pani skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.
 • Na niezgodne z RODO przetwarzanie przez nas danych osobowych przysługuje Panu/Pani skarga do właściwego organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Podaje Pan/Pani swoje dane osobowe dobrowolnie, ale są one dla nas niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 • Pana/Pani dane osobowe możemy ujawniać innym podmiotom, w szczególności:
  • naszym pracownikom i współpracownikom
  • podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe
  • dostawcom usług: IT, doradczych, ubezpieczeniowych, prawnych, finansowych
  • powierzać do przetwarzania w celu przygotowania i publikacji Raportu przejrzystości
  • podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa
 • Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać
  • do czasu realizacji celów przetwarzania lub
  • do momentu wniesienia sprzeciwu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 • Pana/Pani dane będziemy następnie przechowywać
  • do momentu przedawnienia roszczeń lub
  • do momentu wygaśnięcia ciążących na nas obowiązków prawnych
  • w zależności od tego, co nastąpi później.
 • Nie będziemy wobec Pana/Pani podejmować żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym na skutek profilowania
 • W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się:
  • z nami pod adresem: Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa
  • z naszym Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Danych Osobowych Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, e-mailowo: iod@polpharma.com, telefonicznie: +48 22 364 63 11.
 • Spółki grupy ZF Polpharma stosują kodeks organizacji „Medicines for Europe”. W związku z tym, jesteśmy zobowiązani do przygotowania i publikacji Raportu przejrzystości. W tym celu możemy powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Dane osobowe, które znajdą się w raporcie, zostaną zanonimizowane i zagregowane do danych statystycznych.
 • Raport przejrzystości opublikujemy na ogólnodostępnych stronach internetowych:
  • polpharma.pl,
  • producencilekow.pl.
 • Raport przejrzystości opublikujemy do 30 czerwca roku następującego po roku w którym odbyło się wydarzenie.
 • Zanonimizowane dane statystyczne będziemy przetwarzać w ramach Raportu przejrzystości przez okres 3 lat od momentu jego publikacji. Po upływie tego terminu Pana/Pani dane będziemy przetwarzać do momentu przedawnienia roszczeń.

Pozostałe

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji i w celu wykonania Umowy jest spółka Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., mająca siedzibę: 83-200 Starogard Gdański, ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000127044.
  Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź telefonicznie pod nr tel. tel. +48 58 563 16 00.
 • Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@polpharma.com. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może Pani/Pan skontaktować się w Inspektorem Ochrony Danych.
 • Administrator przetwarza dane osób fizycznych w celu podpisania i realizacji umowy. Dane osób będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej będących stroną umowy, będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie której opiera się współpraca. Podstawą prawną przetwarzania danych osób, których dane przetwarzane są na potrzeby podpisania i realizacji umowy (pracownicy i współpracownicy, osoby uprawnione do reprezentacji strony umowy) jest prawnie uzasadniony interes Administratora  – kontakt w sprawie wykonania Umowy. W związku z realizacją Umowy, dane ww. osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających z Umowy oraz w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej w związku z realizacją Umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z prowadzeniem wewnętrznych czynności związanych z działalnością administratora, w tym audytów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania Umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 • Jeśli Administrator nie pozyskał danych bezpośrednio od Pani/Pana, to Pani/Pana dane osobowe w zakresie: m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej), dane inne (miejsce zatrudnienia) mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy na podstawie której Administrator przetwarza Pani/Pana dane lub udostępnione przez Pani/Pana pracodawcę.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy. Dane osobowe zawarte
  w umowie będą również przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz  rachunkowych. Dane osobowe mogą być
  w niektórych przypadkach i w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszej umowy, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. W niektórych sytuacjach, ze względu na współpracę Administratora
  z dostawcami usług w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych, może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo przenoszenia danych.
 • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W związku z tym, że sponsorujemy Pana/Pani udział w wydarzeniu jesteśmy zobowiązani na podstawie RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych do tego, żeby udzielić Panu/Pani poniższych informacji:

 

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jesteśmy my, czyli Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” Spółka Akcyjna z siedzibą: 83-200 Starogard Gdański, ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127044, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.207.830,00 zł (opłacony w całości), numer NIP 5920202822, REGON 190929369.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celach:
  • wykonania umowy
  • dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej – w związku z naszymi obowiązkami wynikającymi z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości
  • obrony, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń między nami a Panem/Panią – w oparciu o nasz uzasadniony interes
  • stworzenia zanonimizowanych danych statystycznych na potrzeby Raportu Przejrzystości – w oparciu o nasz uzasadniony interes
 • Ma Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania
  • żądania ich usunięcia,
  • żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • przenoszenia danych osobowych – tj. do otrzymania danych osobowych, które nam Pani/Pan dostarczył/dostarczyła, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Może Pan/Pani żądać przesłania przez nas danych osobowych innemu administratorowi.
 • Aby skorzystać ze swoich praw może Pan/Pani skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.
 • Na niezgodne z RODO przetwarzanie przez nas danych osobowych przysługuje Panu/Pani skarga do właściwego organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Podaje Pan/Pani swoje dane osobowe dobrowolnie, ale są one dla nas niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 • Pana/Pani dane osobowe możemy ujawniać innym podmiotom, w szczególności:
  • naszym pracownikom i współpracownikom
  • podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe
  • dostawcom usług: IT, doradczych, ubezpieczeniowych, prawnych, finansowych
  • powierzać do przetwarzania w celu przygotowania i publikacji Raportu przejrzystości
  • podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa
 • Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać
  • do czasu realizacji celów przetwarzania lub
  • do momentu wniesienia sprzeciwu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 • Pana/Pani dane będziemy następnie przechowywać
  • do momentu przedawnienia roszczeń lub
  • do momentu wygaśnięcia ciążących na nas obowiązków prawnych
  • w zależności od tego, co nastąpi później.
 • Nie będziemy wobec Pana/Pani podejmować żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym na skutek profilowania
 • W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się:
  • z nami pod adresem: Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa
  • z naszym Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Danych Osobowych Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, e-mailowo: iod@polpharma.com, telefonicznie: +48 22 364 63 11.
 • Spółki grupy ZF Polpharma stosują kodeks organizacji „Medicines for Europe”. W związku z tym, jesteśmy zobowiązani do przygotowania i publikacji Raportu przejrzystości. W tym celu możemy powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Dane osobowe, które znajdą się w raporcie, zostaną zanonimizowane i zagregowane do danych statystycznych.
 • Raport przejrzystości opublikujemy na ogólnodostępnych stronach internetowych:
  • polpharma.pl,
  • producencilekow.pl.
 • Raport przejrzystości opublikujemy do 30 czerwca roku następującego po roku w którym odbyło się wydarzenie.
 • Zanonimizowane dane statystyczne będziemy przetwarzać w ramach Raportu przejrzystości przez okres 3 lat od momentu jego publikacji. Po upływie tego terminu Pana/Pani dane będziemy przetwarzać do momentu przedawnienia roszczeń.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji i w celu wykonania Umowy jest spółka Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., mająca siedzibę: 83-200 Starogard Gdański, ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000127044.
  Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź telefonicznie pod nr tel. tel. +48 58 563 16 00.
 • Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@polpharma.com. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może Pani/Pan skontaktować się w Inspektorem Ochrony Danych.
 • Administrator przetwarza dane osób fizycznych w celu podpisania i realizacji umowy. Dane osób będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej będących stroną umowy, będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie której opiera się współpraca. Podstawą prawną przetwarzania danych osób, których dane przetwarzane są na potrzeby podpisania i realizacji umowy (pracownicy i współpracownicy, osoby uprawnione do reprezentacji strony umowy) jest prawnie uzasadniony interes Administratora  – kontakt w sprawie wykonania Umowy. W związku z realizacją Umowy, dane ww. osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających z Umowy oraz w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej w związku z realizacją Umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z prowadzeniem wewnętrznych czynności związanych z działalnością administratora, w tym audytów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania Umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 • Jeśli Administrator nie pozyskał danych bezpośrednio od Pani/Pana, to Pani/Pana dane osobowe w zakresie: m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej), dane inne (miejsce zatrudnienia) mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy na podstawie której Administrator przetwarza Pani/Pana dane lub udostępnione przez Pani/Pana pracodawcę.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy. Dane osobowe zawarte
  w umowie będą również przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz  rachunkowych. Dane osobowe mogą być
  w niektórych przypadkach i w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszej umowy, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. W niektórych sytuacjach, ze względu na współpracę Administratora
  z dostawcami usług w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych, może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo przenoszenia danych.
 • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.