Compliance

Etyka i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu

 • Każda ze Stron:
  • oświadcza, że prowadzi działalność zgodnie z prawem,
  • zobowiązuje się wykonywać Umowę zgodnie z prawem i najlepszymi biznesowymi praktykami rynkowymi.
 • Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, w szczególności 10 Zasad United Nations Global Compact.
 • Kontrahent potwierdza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania Dostawców Polpharma (zwanym dalej Kodeksem) oraz zobowiązuje się prowadzić działalność w zgodzie z tymi zasadami. Dotyczy to przede wszystkim ogólnych wytycznych dotyczących zarządzania i etyki prowadzenia działalności biznesowej oraz warunków zatrudnienia i praw pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i jakości produktów oraz badań i środowiska naturalnego.
 • Kontrahent ma obowiązek przekazać i zapewnić przestrzeganie zasad Kodeksu przez swoich pracowników, przedstawicieli, podwykonawców i inne podmioty uczestniczące w jego łańcuchu dostaw.
 • Kontrahent zgadza się na przeprowadzenie przez Spółkę audytu pod kątem przestrzegania zasad określonych w Kodeksie. Spółka poniesie uzasadnione koszty audytu, chyba że w jego wyniku stwierdzi naruszenie zasad. W przypadku stwierdzenia naruszeń, Spółka będzie miała prawo zakończyć współpracę z Kontrahentem, w szczególności rozwiązując obowiązujące umowy lub zamówienia.

Klauzula antykorupcyjna

 • Kontrahent zapewnia, że prowadzi działalność zgodnie z najlepszymi biznesowymi praktykami rynkowymi.
 • Kontrahent jest zobowiązany nie podejmować żadnych działań, które:
  • mogłyby niekorzystnie wpłynąć na wizerunek lub renomę Spółki,
  • narażałyby Spółkę na ryzyko kar wynikających z przepisów prawa i właściwych regulacji, w szczególności zakazujących działań korupcyjnych. Przez działania korupcyjne rozumie się przede wszystkim obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, osobistej lub innej lub obietnicy takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

  Zobowiązanie Kontrahenta obejmuje wszystkie osoby działające na jego rzecz.

 • Kontrahent jest zobowiązany:
  • przestrzegać obowiązujących przepisów antykorupcyjnych (w tym obowiązujących w kraju siedziby oraz w kraju wykonywania umowy) oraz zasad określonych w Abstrakcie Kodeksu Antykorupcyjnego Spółki,
  • wskazać Spółce numer rachunku bankowego do dokonywania płatności, prowadzonego przez uprawnioną instytucję finansową,
  • nie przeznaczać wynagrodzenia otrzymanego na podstawie Umowy, bezpośrednio lub pośrednio, na udzielenie nieuprawnionej korzyści majątkowej lub osobistej jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej,
  • prowadzić przejrzystą dokumentację swoich operacji gospodarczych, w szczególności posiadać prowadzoną prawidłowo i rzetelnie ewidencję księgową i faktury; Kontrahent zgadza się, żeby w razie konieczności Spółka mogła przeprowadzić – z udziałem audytora zewnętrznego – audyt dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami antykorupcyjnymi i zobowiązuje się współpracować w trakcie audytu,
  • nie przenosić praw lub obowiązków wynikających z Umowy i nie korzystać z podwykonawców bez uzyskania zgody Spółki wyrażonej w formie dokumentowej, co najmniej w wiadomości e-mail. Brak zgody skutkuje:
   • nieważnością w przypadku cesji,
   • brakiem obowiązku zapłaty wynagrodzenia w przypadku skorzystania z podwykonawców.

   W przypadku naruszenia tych obowiązków przez Kontrahenta, Spółka będzie miała prawo zakończyć współpracę z Kontrahentem, w szczególności rozwiązując obowiązujące umowy lub zamówienia.

 • Osoba reprezentująca Kontrahenta oświadcza, że:
  • jest upoważnionym przedstawicielem Kontrahenta,
  • nie jest urzędnikiem ani pracownikiem administracji centralnej lub funkcjonariuszem publicznym w kraju zawarcia lub wykonania Umowy i zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Spółkę, jeśli zostanie powołana do pełnienia takiej funkcji.
 • Każda ze Stron niezwłocznie poinformuje drugą Stronę w formie dokumentowej, co najmniej w wiadomości e-mail, jeżeli dowie się, że jakakolwiek osoba działająca na rzecz drugiej Strony obiecywała, proponowała, wręczała, żądała, przyjmowała bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkową, osobistą lub obietnicę takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w toku prowadzonej przez Strony działalności gospodarczej.
 • Każda ze Stron:
  • oświadcza, że prowadzi działalność zgodnie z prawem,
  • zobowiązuje się wykonywać Umowę zgodnie z prawem i najlepszymi biznesowymi praktykami rynkowymi.
 • Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, w szczególności 10 Zasad United Nations Global Compact.
 • Kontrahent potwierdza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania Dostawców Polpharma (zwanym dalej Kodeksem) oraz zobowiązuje się prowadzić działalność w zgodzie z tymi zasadami. Dotyczy to przede wszystkim ogólnych wytycznych dotyczących zarządzania i etyki prowadzenia działalności biznesowej oraz warunków zatrudnienia i praw pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i jakości produktów oraz badań i środowiska naturalnego.
 • Kontrahent ma obowiązek przekazać i zapewnić przestrzeganie zasad Kodeksu przez swoich pracowników, przedstawicieli, podwykonawców i inne podmioty uczestniczące w jego łańcuchu dostaw.
 • Kontrahent zgadza się na przeprowadzenie przez Spółkę audytu pod kątem przestrzegania zasad określonych w Kodeksie. Spółka poniesie uzasadnione koszty audytu, chyba że w jego wyniku stwierdzi naruszenie zasad. W przypadku stwierdzenia naruszeń, Spółka będzie miała prawo zakończyć współpracę z Kontrahentem, w szczególności rozwiązując obowiązujące umowy lub zamówienia.
 • Kontrahent zapewnia, że prowadzi działalność zgodnie z najlepszymi biznesowymi praktykami rynkowymi.
 • Kontrahent jest zobowiązany nie podejmować żadnych działań, które:
  • mogłyby niekorzystnie wpłynąć na wizerunek lub renomę Spółki,
  • narażałyby Spółkę na ryzyko kar wynikających z przepisów prawa i właściwych regulacji, w szczególności zakazujących działań korupcyjnych. Przez działania korupcyjne rozumie się przede wszystkim obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, osobistej lub innej lub obietnicy takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

  Zobowiązanie Kontrahenta obejmuje wszystkie osoby działające na jego rzecz.

 • Kontrahent jest zobowiązany:
  • przestrzegać obowiązujących przepisów antykorupcyjnych (w tym obowiązujących w kraju siedziby oraz w kraju wykonywania umowy) oraz zasad określonych w Abstrakcie Kodeksu Antykorupcyjnego Spółki,
  • wskazać Spółce numer rachunku bankowego do dokonywania płatności, prowadzonego przez uprawnioną instytucję finansową,
  • nie przeznaczać wynagrodzenia otrzymanego na podstawie Umowy, bezpośrednio lub pośrednio, na udzielenie nieuprawnionej korzyści majątkowej lub osobistej jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej,
  • prowadzić przejrzystą dokumentację swoich operacji gospodarczych, w szczególności posiadać prowadzoną prawidłowo i rzetelnie ewidencję księgową i faktury; Kontrahent zgadza się, żeby w razie konieczności Spółka mogła przeprowadzić – z udziałem audytora zewnętrznego – audyt dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami antykorupcyjnymi i zobowiązuje się współpracować w trakcie audytu,
  • nie przenosić praw lub obowiązków wynikających z Umowy i nie korzystać z podwykonawców bez uzyskania zgody Spółki wyrażonej w formie dokumentowej, co najmniej w wiadomości e-mail. Brak zgody skutkuje:
   • nieważnością w przypadku cesji,
   • brakiem obowiązku zapłaty wynagrodzenia w przypadku skorzystania z podwykonawców.

   W przypadku naruszenia tych obowiązków przez Kontrahenta, Spółka będzie miała prawo zakończyć współpracę z Kontrahentem, w szczególności rozwiązując obowiązujące umowy lub zamówienia.

 • Osoba reprezentująca Kontrahenta oświadcza, że:
  • jest upoważnionym przedstawicielem Kontrahenta,
  • nie jest urzędnikiem ani pracownikiem administracji centralnej lub funkcjonariuszem publicznym w kraju zawarcia lub wykonania Umowy i zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Spółkę, jeśli zostanie powołana do pełnienia takiej funkcji.
 • Każda ze Stron niezwłocznie poinformuje drugą Stronę w formie dokumentowej, co najmniej w wiadomości e-mail, jeżeli dowie się, że jakakolwiek osoba działająca na rzecz drugiej Strony obiecywała, proponowała, wręczała, żądała, przyjmowała bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkową, osobistą lub obietnicę takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w toku prowadzonej przez Strony działalności gospodarczej.

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.